DÖK

A Kastélydombi Általános Iskola diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

 • Az iskolai diákönkormányzat az iskola tanulóinak képviseleti és érdekvédelmi szerve, a tanulók önkéntes szerveződése alapján működik. Célja, hogy a mai kor változásait figyelembe vevő, modern, pártpolitikától független, érdekképviseleti szerv legyen.
 • A diákönkormányzatot az iskolai diákságnak egésze bízza meg feladatainak ellátásával.
 • A diákönkormányzatba (innentől DÖK) minden osztály kötelezően két-két képviselőt küld.
  A. A képviselők kijelölése nyílt bizalmi szavazás alapján történik.
  B. A képviselőt az osztályok saját döntésük alapján visszahívhatják, lecserélhetik
  C. A DÖK javasolhatja a kötelességeit nem teljesítő képviselő visszahívását és új képviselő választását.
 • Az igazgató és a tantestület megbízást adhat két tanárnak a szervezet működésének segítésére.
 • A DÖK választ egy diákelnököt a hetedik vagy a nyolcadik évfolyam képviselői közül nyílt, bizalmi szavazással, valamint egy helyettest az iskola bármely évfolyamának képviselői közül.
 • A DÖK közvetlen felettes szerve az igazgatóság.
 • A DÖK szükség szerint, de minimum kéthetente tartja összejöveteleit. Rendkívüli összehívását kezdeményezheti az igazgatóság, a DÖK vezetőtanár és bármely képviselő.
 • A megbízások fél évre szólnak.

A DÖK JOGAI

 • A DÖK egyetértési jogot gyakorol az iskolai működési és szervezeti szabályzat, valamint a házirend elfogadásakor, módosításakor.
 • A DÖK diákelnöke, illetve az érintett diák által javasolt, a DÖK által megszavazott képviselő tanácskozási joggal vehet részt a diákokat érintő fegyelmi ügyek tárgyalásain, az érintett diák meghallgatásán, kivétel abban az esetben, ha az érintett diák nem igényli a részvételt.
 • A diákok körében felmerülő az iskola működésével, technikai feltételeivel kapcsolatos kérdéseket a DÖK terjesztheti az illetékes vezetőkhöz.
 • A diákság körében a tanárok oktató és nevelő munkájával kapcsolatban felmerülő kérdéseket, miután már a probléma megoldására kísérlet történt az osztály, az osztályfőnök és az érintett tanár bevonásával, a DÖK terjesztheti először az illetékes tanár, majd a nevelőtestület elé.
 • A DÖK joga megismerni az iskolában működő jutalmazási és fegyelmezési rend szempontjait.
 • A DÖK bevételei a DÖK által támogatott események, rendezvények, kiadványok finanszírozására, jutalmazásra fordíthatók a DÖK döntése alapján.

A DÖK KÉPVISELŐINEK KÖTELESSÉGE

 • A DÖK rendszeres és rendkívüli gyűlésein való tevékeny részvétel.
 • Az osztályának rendszeres tájékoztatása az osztályfőnöki órán a DÖK munkájáról.
 • A házirend betartása és betartatása az iskola ifjúságával
 • A diákélet elősegítése, közösségszervezése, és a diákok bevonása a megadott célokat szolgáló programokba, tevékenységekbe.